Utsikt, insikt, framsikt

Vi använder oss av den välkända CIP modellen (cognitive information processing) utsikt, insikt, framsikt. Tanken är att kortlekarna ska knytas till de olika områdena. Det vill säga att vissa kortlekar kommer främst att beröra området insikt medan andra kortlekar behandlar utsikt.

Utsikt – Kunskap om arbetslivet

Övergripande kunskap om arbetslivet definieras här som utbildning, yrken, arbetsmarknad, arbetsplatsen, arbetsgivaren och kompetens. Kännedom om valalternativen handlar om att bli medveten om utbildningsalternativen, yrkesalternativen och omvärldskunskap kring dessa.

Insikt – Kunskap om mig själv

Detta begrepp kan även definieras som självkännedom. Vem är jag, vad vill jag och vad kan jag. Mina starka respektive svaga sidor. Det handlar om att bli medveten om sig själv och sina drivkrafter. Här får individen reflektera kring värderingar och uppfattningar, vad tycker jag och vad tycker andra, vad bär jag med mig från min uppväxt, och hur det inverkar på resonemanget och föreställningen om valalternativen. Insikt handlar även om att skapa förståelse om sina kunskaper och färdigheter, helt enkelt vad jag kan. I begreppet insikt bör även intressen och drömmar synliggöras. Dessa är starka drivkrafter i arbetet att sätta personliga mål. Slutligen är det viktigt att uppmärksamma personliga egenskaper som självförtroende och självkänsla, något som direkt inverkar på hur individen ser på möjligheter och hinder. 

Framsikt – Besluts- och handlingsförmåga

Framsikt är slutstationen där mål och handlingsplaner skall utkristalliseras.  Om det inte känns möjligt eller motiverat för individen kan en ny process påbörjas. Det handlar om att balansera självkännedom och omvärldskunskap och väga de olika alternativen mot varandra för att till sist landa i ett val som sedan ska genomföras med hjälp av de rutiner som valet kräver. Beslutsförmågan handlar dels om att kunna fatta beslut och sätta självkännedom och omvärldskunskap i relation till varandra och förstå konsekvenser, men även om att gå till handling och genomföra beslut.

Lärande och reflekterande

Detta handlar om lärande och reflektioner. Lärande och reflekterandet pågår under hela valprocessen. Vi menar att lärandet bidrar till återkommande reflektioner genom hela modellen. Nya insikter och kunskaper kan skapa nya frågor och utmaningar eller leda till lösningar. Exempelvis, ”var det rätt, vad händer om jag ångrar mig, vad händer om det inte blir som jag har tänkt mig, vad gör jag då, vad kommer andra att säga?” Det beskrivs som så kallad ”efter-besluts-ångest”. Tankar och reflektioner kan också handla om ”nu känns det bra”, nu vet jag min väg, äntligen har jag en plan”, så kallade ”välgrundade val”.