Teoretisk bakgrund

I projetket använder teorin:  InsiktUtsiktFramsikt

Utsikt – Kunskap om arbetslivet

Övergripande kunskap om arbetslivet definieras här som utbildning, yrken, arbetsmarknad, arbetsplatsen, arbetsgivaren och kompetens. Kännedom om valalternativen handlar om att bli medveten om utbildningsalternativen, yrkesalternativen och omvärldskunskap kring dessa.

Insikt – Kunskap om mig själv

Detta begrepp kan även definieras som självkännedom. Vem är jag, vad vill jag och vad kan jag. Mina starka respektive svaga sidor. Det handlar om att bli medveten om sig själv och sina drivkrafter. Här får individen reflektera kring värderingar och uppfattningar, vad tycker jag och vad tycker andra, vad bär jag med mig från min uppväxt, och hur det inverkar på resonemanget och föreställningen om valalternativen. Insikt handlar även om att skapa förståelse om sina kunskaper och färdigheter, helt enkelt vad jag kan. I begreppet insikt bör även intressen och drömmar synliggöras. Dessa är starka drivkrafter i arbetet att sätta personliga mål. Slutligen är det viktigt att uppmärksamma personliga egenskaper som självförtroende och självkänsla, något som direkt inverkar på hur individen ser på möjligheter och hinder.

Framsikt – Besluts- och handlingsförmåga

Framsikt är slutstationen där mål och handlingsplaner skall utkristalliseras.  Om det inte känns möjligt eller motiverat för individen kan en ny process påbörjas. Det handlar om att balansera självkännedom och omvärldskunskap och väga de olika alternativen mot varandra för att till sist landa i ett val som sedan ska genomföras med hjälp av de rutiner som valet kräver. Beslutsförmågan handlar dels om att kunna fatta beslut och sätta självkännedom och omvärldskunskap i relation till varandra och förstå konsekvenser, men även om att gå till handling och genomföra beslut.